Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky katolíckych škôl

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky:

  • Základnej škol sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 9, Zvolen
  • Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom
  • Cirkevnej základnej školy sv. Pavla, Nová Dedina č. 97

Informácie o špecifikáciách, kvalifikačných predpokladoch a iných požiadavkách sa nachádzajú v jednotlivých vyhláseniach výberového konania pre konkrétnu školu, ktoré sú uvedené na odkazoch nižšie.
V prípade ďalších informácii kontaktujte uvedenú školu alebo Diecézny školský úrad v Banskej Bystrici (kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Brázdilová, telefón: 048/47 20 808, mobil:0908 577 052).

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 4. mája 2022 (ZŠ sv. D. Savia vo Zvolene a ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom) a do 13. mája 2022 (CZŠ sv. Pavla v Novej Dedine) na Diecézny školský úrad, P. O. BOX 107, 975 90 Banská Bystrica (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

Text vyhlásenia výberového konania pre jednotlivé školy

Výberové konanie pre ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene
Výberové konanie pre ZŠ s MŠ Andreja Kmeťa v Žiari nad Hronom
Výberové konanie pre CZŠ sv. Pavla v Novej Dedine