Personálne obsadenie DŠÚ

 

ThLic. Martin Ďuračka, PhD.
biskupský vikár pre školstvo

 

Ing. Mgr. Jana Brázdilová
riaditeľka

 

Ján Rendek
ekonomický referent