Štatút DŠÚ

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. V Biskupstve Banská Bystrica je zriadený Diecézny školský úrad s cieľom, aby pomáhal diecéznemu biskupovi v jeho poslaní dozerať na katolíckej školy nachádzajúce sa na jeho území a na katolícku výuku a výchovu, ktorá sa v nich poskytuje.
 2. Sídlo Diecézneho školského úradu je v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica.
 3. Diecézny školský úrad môže byť zložený z primeraného počtu odborníkov, ktorí sú zbehlí v otázkach katolíckych škôl a katolíckej výchovy slobodne a podľa rozumného uváženia menovaný diecéznym biskupom.

Čl. 2 Postavenie Diecézneho školského úradu

 1. Diecézny školský úrad Biskupstva Banská Bystrica (ďalej len Diecézny školský úrad) je nadriadený orgán katolíckym školám a katolíckym školským zariadeniam (ďalej len škôl a školských zariadení) Banskobystrickej diecézy.
 2. Diecézny školský úrad koná v rámci zverených kompetencií v mene a pod autoritou diecézneho biskupa podľa noriem kánonického práva, platných predpisov Slovenskej republiky a vlastných štatútov.
 3. Diecézny školský úrad usmerňuje, riadi a kontroluje dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov a vnútorných predpisov zriaďovateľa v oblasti školstva a ekonomiky.
 4. Diecézny školský úrad sleduje odbornosť učiteľov a úroveň vzdelávania a výchovy na školách a školských zariadeniach Banskobystrickej diecézy. Má právo kontroly učiteľov a vychovávateľov prostredníctvom poverených osôb.
 5. Diecézny školský úrad rozpisuje a poukazuje školám a školským zariadeniam v Banskobystrickej diecéze finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu normatívnym spôsobom prostredníctvom Krajského školského úradu.
 6. Sleduje hospodárenie s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostriedkami škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.
 7. Spracováva súhrnné štatistiky a prehľady za svoje školy a školské zariadenia a odosiela ich na krajský školský úrad v Banskej Bystrici

Čl. 3 Riaditeľ Diecézneho školského úradu a jeho kompetencie

 1. Riaditeľ Diecézneho školského úradu je slobodne menovaný Banskobystrickým diecéznym biskupom podľa svojho rozumného uváženia.
 2. Riaditeľ Diecézneho školského úradu:
  • pripravuje diecéznemu biskupovi podklady pre rozhodnutia o zriaďovaní, rozdelení, spájaní a rušení škôl a školských zariadení v Banskobystrickej diecéze,
  • pripravuje diecéznemu biskupovi podklady pre menovanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
  • rozhoduje o odvolaní voči prvostupňovým rozhodnutiam riaditeľov,
  • má právo kontroly úrovne a odbornosti vzdelávania a výchovy, hospodárenia s pridelenými a mimorozpočtovými finančnými prostriedkami,
  • rieši sťažnosti na školy a školské zariadenia v rámci svojej pôsobnosti.

Čl. 4 Poradný orgán

 1. Poradným orgánom riaditeľa Diecézneho školského úradu je kolégium riaditeľov, ktoré tvoria minimálne traja volení riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení Banskobystrickej diecézy.
 2. Rada riaditeľov, ktorú tvoria všetci riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení Banskobystrickej diecézy.
 3. Duchovná rada, ktorú tvoria minimálne traja volení duchovný správcovia katolíckych škôl resp. školskí kapláni.
 4. Diecézna rada rodičov, ktorú tvoria minimálne piati volení rodičia katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy.

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút v prípade potreby premietnutia legislatívnych zmien môže byť modifikovaný písomným dodatkom vždy po schválení zriaďovateľom.
 2. Od účinnosti tohto štatútu stráca platnosť štatút zo dňa 13. 01. 1997.
 3. Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia zriaďovateľom.