Zriadenie Strednej odbornej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

001

KSŠ v Banskej Štiavnici

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ Katolíckej spojenej sv. Františka Assiského (Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica) na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2018/163 09:3-10H0 zo dňa 20. decembra 2018 zriaďuje Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského (Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica) ako ďalšiu novú organizačnú zložku vyššie uvedenej školy takto:

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica, s organizačnou zložkou:
Stredná odborná škola sv. Františka Assiského,
so študijným odborom informačné a sieťové technológie – programátor

Termín začatia činnosti od 1. septembra 2019.

Viac informácií o charakteristike študijného odboru, profile absolventa, školskom vzdelávacom programe, možnosti ubytovania, ponuke podnikového štipendia,odmene za prácu a možnosti pracovného uplatnenia, sa nachádza v priloženom letáku, ako aj na stránkach školy (www.katgymbs.sk/wsos).

Na stiahnutie:
Leták – SOŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štaivnici

Leták o škole 1

Leták o škole 2