Ján Kristiteľ de La Salle – patrón učiteľov

Narodil sa v Remeši (Francúzsko) 30. apríla 1651 v aristokratickej rodine. Veľmi skoro pocítil povolanie ku kňazskej službe a pripravoval sa naň na Sorbone i v rodnom meste. Neskôr stal sa doktorom teológie. Bol vysvätený za kňaza 7. apríla 1678. Pochopil veľkú potrebu kresťanskej výchovy detí z nižších sociálnych vrstiev. V tých časoch bola núdza o dobré a bezplatné školy. Európa bola zničená vojnami, ktoré zúrili v 16. a 17. storočí. Kláštory, školy a farnosti boli zničené. Veľa detí a mládeže nedostávalo ani základné vzdelanie, boli opustení, na ulici. Ján to so žiaľom pozoroval. Rozhodol sa pre nich založiť školy.
Utvoril prvú komunitu učiteľov – bratov v roku 1680. Podľa vzoru chudobného Krista rozdal celý svoj majetok.  Ján de La Salle si získal obrovské zásluhy na poli škôl a vzdelávania. Je zakladateľom ľudovej školy; ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), prvý založil priemyselnú školu a takisto ako prvý založil ústav pre učiteľov. Školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu. Jeho rehoľa dodnes pokračuje v tejto činnosti.
Zomrel 7. apríla 1719, jeho posledné slová boli: „Vo všetkom, čo sa mňa týka, klaniam sa vôli Božej.“ Lev XIII. Ho vyhlásil za svätého 24. mája 1900. Pápež Pius XII. Ho vyhlásil za patróna učiteľov 15. mája 1950. Jeho sviatok je pre celú Cirkev 7. apríla.

Modlitba

Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého Jána de La Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosím ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.