Apríl – mesiac lesov a ochrany životného prostredia v ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

DSCN3032Mesiac apríl je venovaný prírode a jej ochrane, lebo v apríli sa príroda prebúdza do nového života.
V tomto duchu prebehli na škole aktivity – besedy o ochrane prírody. Zástupcovia z Lesov SR Odštepného lesného závodu v Žarnovici Ing. K. Dávidová, Ing. J. Homoliaková, Ing. J. Sitár v treťom, štvrtom a šiestom ročníku na hodinách prírodovedy a biológie rozprávali so žiakmi, aké je dôležité chrániť poklady Zeme – naše lesy a život v nich. Besedu sledoval mladý vypchaný macko Brumko, ktorý priniesol žiakom nielen mladším, ale aj starším veľkú radosť.
Ďakujeme touto cestou zamestnancom Lesov SR Odštepný  lesný závod v Žarnovici za obohatenie a získanie ďalších vedomostí o prírode.
Kľúč k lepšiemu vzťahu k prírode je v jej lepšom poznaní, v správnom chápaní jej zložiek i diania v nej. Iba to, čo dobre poznáme a chápeme, môžeme aj obdivovať a milovať.
V apríli máme aj významné dni – 1. apríl je vyhlásený za Deň vtáctva, 22. apríl za Deň Zeme. Pri tejto príležitosti si žiaci pripravili na prírodovednom krúžku rozhlasovú reláciu o našej Zemi, aby spolužiakom pripomenuli dielo nášho Pána, ktorý ju stvoril a dal jej život.
Keďže apríl je aj mesiacom ochrany životného prostredia, mali žiaci možnosť realizovať sa. Upravovali a vysádzali kvetinové záhony.24. 4. v deň Vyčistime si Slovensko starší žiaci vyzbierali nečistoty v oblasti miestnej Kalvárie a mladší žiaci sa zapojili do čistenia okolia školy. Aj takouto cestou sme sa snažili napraviť to, čo my, ľudia, sami devastujeme.
Snažme sa všetci, nielen počas jedného mesiaca, ale po celý rok, aby naša príroda bola rajom pre človeka, zvieratá i rastliny. Veď jedným zo znakov kultúrneho človeka je jeho vzťah k prírode.