Levice – Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

zs-levice-logoKontakt:

Saratovská 87
934 05 Levice
Tel./fax : 036-6312083; 036-6312217; 0917484461
E-mail: vincent.levice@gmail.com; vincent.gymnazium@gmail.com

www.vincent-levice.sk

 

kss-levice3Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice má dve organizačné zložky:
1/ Základná škola s materskou školou sv. Vincenta de Paul Levice
2/ Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice
Súčasťou školy sú zariadenia: Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti.

Katolícka spojená škola sv. Vincenta v Leviciach vznikla spojením dvoch škôl – tradičnej Základnej školy sv. Vincenta / zriaďovacia listina 1724 / 91 ZŠ sv. Vincenta v Leviciach zo 7. mája 1991/ a Gymnázia sv. Vincenta de Paul / zriaďovacia listina Gymnázia sv. Vincenta de Paul č. 2175 / 04 zo dňa 30.9.2004 /. Obe školy boli zriadené Arcibiskupským úradom Trnava.
V dôsledku reorganizácie hraníc diecéz sa 14.2.2008 zmenil zriaďovateľ školy. Súčasným zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice bola zaradená do siete škôl rozhodnutím č. CD-2009-28033/22946-2:916 zo dňa 17.8.2009. Je zriadená zriaďovacou listinou č. 7000/2009 zo dňa 16.septembra 2009, ktorú vydal jej zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica od 1.septembra 2009.
K tomuto dátumu boli zriadené aj Školské stredisko záujmovej činnosti a Materská škola.

Auto-charakteristika:

Základná škola s materskou školou
Našim poslaním je vytvárať deťom rodinné prostredie. Snažíme sa s nimi pracovať tak, aby rozvíjali svoje schopnosti a nadanie a získali mravné a spoločenské postoje, ktoré im pomôžu rozvinúť svoju osobnosť. Usilujeme sa vytvárať harmóniu medzi poznaním a vierou.
Zameranie: cudzie jazyky, športová a pohybová príprava, voľnočasové aktivity.

Gymnázium
Takmer v rodinnom duchu sa ľudia, ktorí v ňom pôsobia snažia vytvárať vzájomnú priateľskú atmosféru. Vážime si študentov ako osobnosti. Snažíme sa ich nielen vyučovať a pripraviť na štúdium na univerzitách, ale aj viesť cestou duchovnej formácie mladého človeka s hodnotovými postojmi kresťanskej osobnosti.
Zameranie : cudzie jazyky, spoločenskovedné predmety.

kss-levice1