Logo Katolíckeho školstva

Toto logo prvý krát uzrelo svetlo sveta na celoslovenskej konferencií a výstave “Fórum pedagogiky”, ktorá sa konala v máji 2001 v Bratislavskom PKO. Tvorcom loga je p. Matej Kýška, SchP, ktorý bol členom ideovorealizačnej komisie expozície Katolíckeho školstva. Po výstave logo používala Subkomisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS. Zaznelo na niektorých publikáciach, no postupom času išlo do zabudnutia.

Jeho symbolika je však veľmi hlboká a výstižne vyjadruje poslanie katolíckych škôl a ich identitu práve v tejto špecifickej dobe, keď sa ohrozujú hodnoty rodiny a identity človeka.

Popis loga

Logo_kat_skoly2Logo má tvar klasického okna so štyrmi tabuľami skla, ktoré sú rozdelené krížom. Ten je symbolom kresťanstva. Rovnako aj katolícke školy sú katolíckymi práve tým, že majú účasť na kresťanskom svetonázore. (Kongregácia pre kat. výchovu, Katolícka škola, s. 21.) Teda školské spoločenstvo je preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. (Gravissimum educationis, 8.)

V ľavom hornom okne je symbol rodiny a spoločenstva. Katolícka škola sa jednak snaží vytvárať spoločenstvo, ale hlavne chce podporovať rodinu a pomáhať rodičom pri výchove ich detí.

V pravom hornom okne sú písmena a číslice, symbol vzdelania. Katolícka škola sa snaží ponúkať kvalitné vzdelanie. Má byť jednoducho na vysokej úrovni v oblasti vzdelávania.

V ľavom dolnom okne je holubica, symbol Ducha Svätého. Úlohou katolíckej školy je snažiť sa o syntézu kultúry a viery a o syntézu viery a života. (Kongregácia pre kat. výchovu, Katolícka škola, s. 23 – 28.) Aby však sama mohla ponúkať prostredie viery, musí byť preniknutá životom viery.

V pravom dolnom okne nie je žiaden symbol, je prázdne, vlastne je to symbol života, ktorý nemôže byť determinovaný spoločnosťou, veď ide o život ktorým budú kráčať naše deti. Preto je dôležité, aby nim kráčali ako slobodné a rozumné bytia, ktoré dokážu žiť vznešeným a transcendentným hodnotám ako sú vernosť, spravodlivosť, láska, čestnosť, krása, dobro… Pre tento život vychovávame.