Ipeľské Predmostie – CZŠ sv. Rity s vyučovacím jazykom maďarským

czs-ipel_predmostie-sv_ritsSzent Rita Egyházi Alapiskola

Kontakt:

Ipeľské Predmostie č.74
Tel.: 047-4888137
E-mail: czs.ipelske.predmostie@zoznam.sk

 

Škola bola založená 1.septembra 1994. Jej zriaďovateľom bola Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza, od roku 2009 ju spravuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica. Od svojej existencie funguje ako škola rodinného typu s jednou triedou, kde sú žiaci štyroch nižších ročníkov ZŠ vyučovaní spoločne. K budove patrí priestranný areál, kde deti majú dostatočný priestor na pohyb. Okrem anglického jazyka a náboženstva všetky predmety vyučuje jedna učiteľka pre primárne vzdelávanie. Škola sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnom živote obce – učiteľka a žiaci spolu pripravujú programy k rôznym príležitostiam. Hlavným poslaním školy okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu je aj posilniť duchovný rozmer vzdelávania aj preto, lebo vyše polovice žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia.

czs-ipel_predmostie1