Banská Bystrica – Základná škola s Materskou školou Štefana Moysesa

zsams_banskabystrica-logoKontakt:

Námestie Štefana Moysesa 23
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-4153429; 048-4153460
E-mail: zsmoyses@stonline.sk

www.zssm.edupage.org

 

ZŠaMŠ_BanskaBystrica2Organizačnými zložkami školy sú:  školský klub detí a materská škola.

Škola bola zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Banská Bystrica, v septembri 1991. V roku 2008 bola do siete škôl zaradená materská škola ako organizačná zložka základnej školy. ZŠ s MŠ je plnoorganizovaná škola s desiatimi triedami 1. – 9. ročníka a jednou triedou pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci majú  možnosť pracovať v rôznych  záujmových krúžkoch rôzneho zamerania ako napríklad: plavecký krúžok, angličtina hrou, oživíme tradície, strojopis, biblický krúžok a ďalšie… K prvému cudziemu jazyku (anglický jazyk) si žiaci v 6. ročníku vyberajú druhý cudzí  jazyk (nemecký alebo francúzsky jazyk).

Auto-charakteristika:

Motto školy:
“Iba tí, ktorí dokážu byť na seba nároční v mene lásky, môžu potom vyžadovať lásku od ostatných.” (Ján Pavol II.)

– Výchovno-vyučovací proces sa uskutočňuje v duchu rodinnej atmosféry s priateľským a láskavým prístupom učiteľov. Škola sa podieľa na vytváraní a upevňovaní kladných morálnych vlastností a kresťanského pohľadu na svet. Vo výchove sa kladie dôraz na osobitosti každého žiaka, na jeho individualitu a podľa toho sa volí adekvátne výchovné pôsobenie. Stála pozornosť sa venuje  rozvíjaniu a pestovaniu talentu.
– V 1. – 4. ročníku v rámci vyučovania hudobnej výchovy sa žiaci učia hrať na zobcovú flautu. Záleží nám na vytváraní spoločenstva preniknutého vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou.

Naša škola ponúka:
– podnetný vyučovací proces s využívaním modernej techniky (interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače v každej triede)
– a poznatkov súčasnej pedagogiky a didaktiky (integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie a iné formy vyučovania),
– slovné hodnotenie v prvom a druhom ročníku,
– mimovyučovacie aktivity, školy v prírode, exkurzie, korčuliarsky, lyžiarsky a plavecký výcvik,
– dobrú prípravu na stredné školy,
– špeciálnu triedu pre deti s mentálnym postihnutím.

 zsams_banskabystrica1