Banská Bystrica – Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

kgsm-logoKontakt:

Hurbanova 9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-4153087
E-mail: kgsm@kgsm.sk

www.kgsm.edupage.sk

kgsmGymnázium Štefana Moysesa, katolícke gymnázium
s prerušenou tradíciou, mohlo opätovne otvoriť svoje brány po prelomových udalostiach z roku 1989. Vtedy sa pádom totalitného komunistického systému odvalil balvan aj
z prameňa neslobody a potláčania viery i praktických potrieb a prejavov náboženského života.

Zriaďovacia listina gymnázia bola vystavená dňa 6. marca 1992 Rímskokatolíckym biskupským úradom v Banskej Bystrici. Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR zaradilo túto školu do siete škôl prípisom č. 8487/1992-21. Zriadená škola mala nadväzovať na tradície nášho cirkevného školstva a svoje pôsobenie dala pod ochranu diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža.

Súčasťou školy je aj Centrum voľného času, ktoré vzniklo 1. januára 2013 a je nástupcom Katolíckeho školského strediska záujmovej činnosti zriadeného v roku 2006 ako súčasť Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa. CVČ sa stará o mimoškolské aktivitypre žiakov KGŠM, ponúka rôzne krúžky (športové, jazykové, umelecké, kulinárske, …)

Auto-charakteristika:

Motto školy:
„Pane, daj, aby som videl.“  (Mk 10, 51)

Náš výchovno-vzdelávací program smeruje k tomu, aby absolvent KGŠM bol morálne vyspelou osobnosťou, žijúcou v súlade s hodnotami, ktoré hlása katolícka cirkev a súčasne bol moderným mladým človekom schopným nájsť svoje uplatnenie v živote ako plnohodnotný člen spoločnosti, ktorý si uvedomuje svoje povinnosti voči iným ľuďom a dokáže nielen spĺňať náročné požiadavky, ktoré naňho kladie moderná spoločnosť, ale sa i vyrovnať s jej nástrahami.

KGŠM umožní svojim žiakom dosiahnuť stupeň vzdelania ISCED 3A. Štvorročné gymnázium je zamerané všeobecne, čo znamená, že plánovaný počet hodín je najmä v prvých dvoch ročníkoch primerane rozdelený medzi všetky vyučovacie predmety. V 3. a 4. ročníku ponechá škola žiakom priestor pre výber profilových predmetov spomedzi voliteľných predmetov tak, aby im umožnila rozvíjať ich schopnosti v súlade s ich záujmami a plánmi do budúcnosti.

V súlade s naším zámerom vychovávať žiakov v zhode s kresťanskou náukou je venovaná väčšia dotácia hodinám rímsko-katolíckeho náboženstva.

V rámci osemročného gymnázia je venovaná zvýšená pozornosť výučbe cudzích jazykov – anglického, nemeckého a francúzskeho. V snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky a ponúknuť žiakom dostatok príležitostí
k osvojeniu si potrebných jazykových kompetencií realizujú vyučujúci cudzích jazykov viacero zahraničných projektov zameraných na výmenné pobyty, korešpondenciu, exkurzie do zahraničia a spolupracujú so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami British Council, Goethe-Institut, Alliance Francaise a Institut de France.